Nasi przyjaciele ze Słowacji także wypuszczają ryby. Dlaczego warto wypuszczać złowione ryby - kilka słów ze Słowacji.
 

"Moje meno je Jakub Hutňan a venujem sa aktívnemu rybolovu už niekoľko desiatok rokov. Mojim cieľom je dokumentovať rybárske zážitky strávené v krásnej prírode pri vode, šíriť význam športového rybolovu a podieľať sa na rôznych rybárskych výpravách v spoločnosti našich krásnych vodných tvorov.Lov rýb prináša ľudskej osobnosti rôzne znalosti, postrehy a zároveň zaručuje skvelý pocit z oddychu pri vode. Každá ryba ulovená mnou dostáva okamžitú voľnosť. Prečo je to tak?...Túto otázku mi položilo niekoľko krát už mnoho ľudí a každému som zdôraznil ako vlastne rybárstvo vnímam Ja:

V prvom rade - v tejto dobe sa v našich vodách vyskytuje čo raz menej a menej rýb. Môže zato jednak sila prírody ale aj ľudia samotní. V dnešnej dobe sa taktiež veľmi menia či už klimatické podmienky, výška hladiny vody v niektorých nádržiach alebo riekach, zanikajú miesta na prírodný neres a podobne. Týmto sa snažím žiť s myšlienkou ale aj faktom, že ak svoju rybu pustím je dosť možné, že sa niektorá z nich akoby znovu narodí a tým dostáva možnosť reprodukcie pre nových rybích potomkov. Samozrejme nie vždy sa to podarí úplne každej rybe, ktorej darujeme slobodu. Niektorá z nich možno zahynie, možno ju uloví znovu rybár, ktorý si ju ponechá a iná možno úspešne nájde zmysel života reprodukcie. Podstatu vypúšťania rýb tvorí aj správne zaobchádzanie s úlovkom, pri ktorom treba dbať nato, aby sa čo najmenej poškodil pri zdolávaní, pri vyberaní háčikov, pri držaní na zemi a taktiež pri následnej foto dokumentácii nášho úlovku. Vždy sa jedna hlavne o "šanci", ktorú chceme darovať tomuto tvoru. Mnoho ľudí zasa myslí na pravý opak. Chytená ryba a vrátená späť do svojho rajónu sa už nedokáže reprodukovať alebo dokonca vôbec chytiť. Čo však nie je pravda, pretože už bolo dokázaných niekoľko výskumov a faktov, že chytená a znovu vrátená ryba sa dokáže automaticky spamätať a žiť naďalej ako žila pred tým, než bola ulovená.

V druhom rade - sa jedná o to, ako osobne nerád zabíjam úmyselné tvora čo žije svoj život v tejto prírode.

A v tom tretom rade - rybárstvo celkovo beriem ako zábavu so správnymi a skvelými ľuďmi, s ktorými môžem tráviť krásny čas v spoločnosti našej krásnej prírody. Pretože pekné zážitky z prežitého dňa pri vode sú pre mňa veľmi dôležité a ešte o to viac dôležitejšie ak som mojej akejkoľvek ulovenej rybe daroval voľnosť od srdca.

Dbajme na to, aby aj naše budúce generácie zažili kopec krásnych zážitkov na rybách! Chyť a Pusť!" - Jakub Hutňan, Aspius Pro Fishing Team

TŁUMACZENIE:

"Nazywam się Jakub Hutňan i zajmuję się aktywnym łowieniem ryb już od kilkunastu lat. Moim celem jest dokumentowanie wrażeń z chwil spędzonych w pięknej przyrodzie nad wodą, szerzenie znaczenia wędkarstwa sportowego oraz uczestniczenie w różnych wyprawach wędkarskich. Łowienie ryb przynosi różną wiedzę, spostrzeżenia a jednocześnie gwarantuje dobre samopoczucie czyli odpoczynek nad wodą. Każda przeze mnie złowiona ryba otrzymuje natychmiast wolność. Dlaczego tak jest?... To pytanie zadało mi już wiele razy wiele osób i zawsze podkreślałem, jak właściwie łowienie ryb odbieram:

Po pierwsze - obecnie w naszych wodach występuje coraz mniej ryb. Winna temu z jednej strony jest siła przyrody ale także sami ludzie. Obecnie zmieniają się bardzo zarówno warunki klimatyczne, wysokość powierzchni wody w niektórych zbiornikach lub rzekach, znikają miejsca naturalne i ważne ekosystemy. Dlatego staram się żyć z myślą a także faktem, że gdy swoją rybę wypuszczę, to jest bardzo prawdopodobne, że któraś z nich jakby się znowu narodziła i w ten sposób otrzymuje szansę reprodukcji nowych rybich potomków. Oczywiście nie zawsze się to uda w pełni każdej rybie, której daruję wolność. Możliwe, że niektóre z nich zginą, może ją złowi ponownie jakiś wędkarz, który ją sobie zostawi, zaś inna może z powodzeniem znajdzie sens życia reprodukcji. Podstawę wypuszczania ryb stanowi także prawidłowe obchodzenie się z tymi złowionymi. Należy dbać o to, aby je jak najmniej uszkodzić przy podbieraniu, przy wyjmowaniu haczyków, przy trzymaniu na ziemi a także podczas wykonywania dokumentacji fotograficznej naszej zdobyczy. Zawsze chodzi głównie o "szansę,, którą chcemy dać temu stworzeniu. Wiele osób myśli jednak całkowicie inaczej. Złapana ryba i wypuszczona z powrotem w swoim rejonie nie nadaje się już do reprodukcji lub nawet do złowienia. Co jednak nie jest prawdą, ponieważ zostało już udowodnione wieloma badaniami i faktami, że złowiona i ponownie wypuszczona ryba jest w stanie żyć dalej, jak żyła przed tym, zanim została złowiona.

Po drugie – chodzi o to, że osobiście niechętnie zabijam stworzenie, które żyje swoim życiem w tej przyrodzie.

Zaś po trzecie – wędkarstwo ogólnie traktuję jako zabawę z właściwymi i wspaniałymi ludźmi, z którymi mogę spokojnie spędzać piękne chwile wśród naszej pięknej przyrody. Ponieważ piękne wrażenia z przeżytego dnia nad wodą są dla mnie bardzo ważne, tym bardziej ważne, że złowionym rybom darowałem wolność od serca.

Dbajmy o to, aby także nasze przyszłe generacje przeżyły wiele pięknych wrażeń na rybach! Złów i Wypuść!" - Jakub Hutňan, Aspius Pro Fishing Team

 

Złów w wypuść - www.catchandrelease.pl - C&R

Złów w wypuść - www.catchandrelease.pl - C&R

Złów w wypuść - www.catchandrelease.pl - C&R

Złów w wypuść - www.catchandrelease.pl - C&R

Złów w wypuść - www.catchandrelease.pl - C&R

Tekst i zdjęcia: Jakub Hutňan, Aspius Pro Fishing Team