Nasi przyjaciele z Holandii od wielu lat wypuszczają ryby. Dlaczego warto wypuszczać złowione ryby - kilka słów z Holandii.
 

"Eversince the last 40 years it is common in Holland to put all the fish you catch back in the water. CPR ( Catch, Photo, Release) works very well for the total amount of fish in our water. Although it is on some places allowed to take 1 or 2 zanders per person each day it is common to throw them back. If people take fish for consumption they should take away the average size fish. Not the big ones. The big ones are very imported for new breed. A big female pike or zander produces many many eggs and some of them will grow up till very good sized fish. Taking away the grandmothers is no good for each water.

In Poland I think the mentality should change. Fishing must mean fun and sport. Not eating and killing fish which can never be caught again by another sport fishermen. A good method to do is high penalties. If a police agent see a fishermen killing more fish than allowed the fisher should be punished and take away his license.

By putting the fish back in the water there is a good chance that you will catch your own pike or zander back in the future. I had it many times in lakes but also on big rivers. 1 pike I caught 4 times in 2 years. Measering 110 cm. Massive pike. So glad to see her back each time. Only possible whith C&R.

Polish and German fishermen come to Holland to fish for the big ones. Last month there were 2 polish guys fishing with me. The 3 of us caught 11 pike over 1 meter on dead bait. This is only possible in water where C&R is a normal way of living." - Dick van Hattem

TŁUMACZENIE:

"Już od 40 lat jest popularne w Holandii, aby wypuszczać wszystkie złowione ryby z powrotem do wody. CPR ( Catch, Photo, Release) działa bardzo dobrze na populację ryb w naszych wodach. Mimo że jest w niektórych miejscach możliwość zabrania 1 lub 2 sandaczy na osobę każdego dnia powszechnym jest wypuścić je z powrotem do wody. Jeśli ludzie chcą brać ryby do spożycia powinny zabierać średniej wielkości ryby. Nie te duże. Wielkie ryby są bardzo pożyteczne dla populacji ryb. Duże szczupaki i sandacze produkują wiele wiele jaj i niektóre z nich będą rosły aż do wielkich rozmiarów. Zabieranie ryby babci nie jest dobre dla każdej wody.

Myślę, że w Polsce należy zmienić mentalność. Wędkarstwo musi oznaczać zabawę i sport. Nie mięsiarstwo i zabijanie ryb, które nigdy nie będą mogły być złapane ponownie przez innych wędkarzy. Dobrą metodą jest zrobić wysokie kary. Jeśli strażnik zobaczy wędkarza zabijającego więcej ryb, niż dozwolone, wędkarz powinien być karany i powinno mu się odebrać licencję.

Poprzez wypuszczanie ryby z powrotem do wody jest duża szansa, że będzie można złapać ją z powrotem w przyszłości. Miałem tak wiele razy w jeziorach, ale również na dużych rzekach. 1 szczupaka złapałem 4 razy w ciągu 2 lat.Ryba najwięcej mierzyła 110 cm. Masywny szczupak. Cieszyłem się bardzo za każdym razem kiedy widziałem tego szczupaka. Jest to możliwe tylko dzięki C&R!

Polscy i niemieccy wędkarze przyjerzdzają do Holandii, aby złowić duże ryby. W ostatnim miesiącu byli u mnie dwaj Polacy. W trzy osoby złapaliśmy 11 szczupaków ponad metr na martwą przynęte. Jest to możliwe tylko w wodzie, w której C&R jest normalnym sposobem łowienia ryb " - Dick van Hattem

 

1ste picture. 130 cm pike. My personal best. How many times is she caught? Without C&R I would never had caught her.

Pierwsze zdjęcie szczupak 130 cm. Mój osobisty rekord. Ile razy była ona złowiona? Bez C&R nigdy bym jej nie złowił.

Złów i wypuść - www.catchandrelease.pl - Catch & Release

2nd picture. 1 of the 11 pikes over 1 meter during 3 day session with Polish guys. This one was 119 cm.

Drugie zdjęcie. 1 z 11 szczupaków ponad 1 metr w ciągu 3 dniowej sesji z polskimi chłopakami. Ten miał 119 cm.

Złów i wypuść - www.catchandrelease.pl - Catch & Release

3rd Picture: Polish guy with his new Personal best: 119 cm. Before this trip his PB was 92 cm.

Trzecie zdjęcie: polski wędkarz z jego nowym rekordem życiowym: 119 cm. Przed tą wyprawą jego PB było 92 cm.

Złów i wypuść - www.catchandrelease.pl - Catch & Release

Tekst i zdjęcia: Dick van Hattem, profesjonalny wędkarz z Holandii